ไม่ได้เข้ามานานเลยเเฮะ เเต่กลับมาเเล้วค่า >W<~
ผ่านไปไม่รู้กี่ปีที่บล็อกนี้โดนปิดมา
ไอตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งมากหรือเก่งพอจะกลับมาหรอก
เเต่พอดีเจอ คอมมูนี้ขึ้นมา...
(กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Exteen x [School Battle] ค่า)
เเน่นอนด้วนความที่ชอบปืนก็ต้อง เฮนเซียร์ สิ
 

 

Photobucket

 

 

 

 

Uploaded with ImageShack.us

ชื่อ: สเตล่า เลอวิส
ชั้นปี: ปี 1
อายุ: 15
นิสัย:

 

คุ ณ ห นู ผู้ โ ด ด เ ดี่ ย วม า ตั้  ง แ ต่ เ ด็ ก ดู แ ล้ ว ไ ม่ ค่ อ ย ป ร ะ สี ป ร ะ ส า กั บ โ ล ก ภ า ย น อ ก  จ น ต อ น ห ลั ง ไ ด้ ม า เ  ข้ า เ รี ย น ที่ เ ฮ น เ ซี ย ร์ ไ ม่ ชิ น กั บ

 ก าร เ จ อ ค น เ ย อ ะ ๆ พู ดไ ม่ เ ก่ ง ด่ าไ ม่ ค่ อ ย เ ป็ น (อ่ า ว - -จ ะคุ ย รู้ เ รื่ อ ง ไ ห ม เ นี่ ย) ไ ม่ ค่ อ ย ช ว น ใ ค รคุ ย ก่ อ น แ ต่ ถ้ า มี ใ ค ร ม า คุ ย ด้ ว ย จ ะ ดี ใ จ ม า ก มี ค ว า ม พ ย า ย า ม สู ง อ ด ท น  รั ก ส ง บ พ ย า ย า ม ห ลี กเ ลี่ ย งก า  ร ต่ อ สู้ แ ต่ ก็ เ ก ลี ย ด ก า ร ดู ถู ก ใ ช้ ม า ร ย า กั บ ใ ค ร บ า ง ค น เ ก่ ง เ ป็ น ค น เ ลื อ ก กิ น ถ้ า ไ  ม่ ช อ บ ก็ จ ะ ไ ม่ ย อ ม กิ น เ ล ย

 

อาวุธ:

 

Photobucket

 Uploaded with ImageShack.us

ชื่ออาวุธ: Hor1

ประเภท: ไรเฟิลจู่โจม

ระยะยิง : 400 เมตร

บรรจุกระสุน: หัวละ 30 นัด

(ปืนไรเฟิลสองหัว เเต่ยิงได้ไม่พร้อมกันทั้งสองหัวจะสลับกันยิงเพื่อความต่อเนื่อง ระยะยิงค่อนข้างน้อย

รีโหลดนาน เลยใช้ทีละสองกระบอก ข้อดีที่ ความต่อเนื่องเเละน้ำหนักที่เบา) สถานะ: NL (เเต่อย่างอื่นก็ได้นะ...ถ้ามันไม่เยอะ _ _")เอ้าสุดท้ายนี้สเตล่า ออกมาพูดไรหน่อย

 
สเตล่า:  เอ่อ...ถ้าพักที่โรงเรียนต้องมี ร..รูมเมท?
พักด้วยกันหลายๆคนให้ห้องเดียวกัน //ตาปิ๊งๆ จะมีใครมาเป็นรูมเมทกับชั้นไหมคะ


สเตล่าเป็นตัวละครเเนวที่ไม่ถนัดเลยเเฮะ ลองของตัวเองชัดๆ ORZ


ฝากด้วยเเล้วกันค่ะ //ลงไปกราบ

ปล. ขอบคุณท่านพรีโม...
ปล. ไรเฟิลสองข้างนี่มัน อูวว..มา //โดนเเด๊กหัว
ปลล. รอลูนายเลพผู้ร่วมชะตากรรม


 

edit @ 24 Dec 2011 22:46:38 by HOUOU

edit @ 24 Dec 2011 22:51:10 by HOUOU